BIBLIOTEKI SZKOLNE NA ŚWIECIE

Biblioteki szkolne na świecie organizowane są jako "przestrzeń do nauki" (space for learning) - miejsce, w którym uczniowie pod opieką nauczycieli bibliotekarzy zdobywają wiedzę korzystając z różnorodnych źródeł informacji. 

Dysponują powierzchnią od kilkuset do tysiąca metrów kwadratowych. Składają się z czytelni, magazynów, miejsca do indywidualnego korzystania z materiałów bibliotecznych, sal do pracy w grupach, sali konferencyjnej, sali audiowizualnej. W pomieszczeniach tych, usytuowanych w centrum szkoły, odbywa się 10-30% zajęć szkolnych, w tym w trakcie lekcji indywidualna praca uczniów wytypowanych przez nauczyciela przedmiotu. Oprócz tradycyjnych zbiorów papierowych użytkownik ma do dyspozycji zbiory audiowizualne, edukacyjne programy komputerowe, zasoby edukacyjne Internetu, a dla młodszych dzieci gromadzi się gry dydaktyczne, puzzle i zabawki. Tak działają biblioteki szkolne w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Kanadzie, Australii.
Biblioteki szkolne na świecie pracują w oparciu o międzynarodowe standardy sformułowane w Manifeście Bibliotek Szkolnych UNESCO/IFLA ogłoszonym w 1999 roku.

W myśl Manifestu biblioteka szkolna, integralnie związana ze szkołą, jest "nieodłączną częścią procesu kształcenia". Wspiera realizację misji i celów szkoły, wspomaga wdrażanie planów i programów szkolnych. Jej działalność służy przede wszystkim uczniom.

Podstawowe zadania to: 
  • wyrabianie i pogłębianie u dzieci nawyku czytania i uczenia się, a także przyzwyczajanie do korzystania z bibliotek przez całe życie,
  • pomaganie wszystkim uczniom w nauce i wyrabianiu umiejętności przetwarzania i przyswajania informacji pochodzących ze źródeł tradycyjnych i cyfrowych,
  • organizowanie działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną uczniów,
  • propagowanie czytelnictwa w szkole i poza nią, reklama usług i inicjatyw biblioteki.  
Opracowano na podstawie: D. Saniewska: Vademecum współczesnego nauczyciela bibliotekarza. Warszawa 2011