BIBLIOTEKI SZKOLNE W POLSCE

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty każda szkoła publiczna powinna zapewnić uczniom możliwość korzystania z biblioteki.
Z organizacyjnego punktu widzenia biblioteka szkolna nie jest autonomiczną instytucją, ale stanowi integralną część szkoły.

PODSTAWOWE ZADANIA BIBLIOTEK SZKOLNYCH
  • popularyzacja czytelnictwa, 
  • tworzenie warunków do świadomego wyszukiwania, selekcjonowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną, 
  • wyrabianie i pogłębianie  u uczniów nawyku czytania i uczenia się,
  •  rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów, 
  • organizowanie różnorodnych działań rozwijających ich wrażliwość kulturową i społeczną.
*

NA CZYM POLEGA NASZA PRACA
- zapraszamy do obejrzenia prezentacji multimedialnej:

*

W Polsce istnieje obecnie ponad 33 tysiące bibliotek szkolnych.
Wszyscy zatrudnieni w nich nauczyciele bibliotekarze mają wyższe wykształcenie i przygotowanie pedagogiczne. Często są absolwentami kilku kierunków studiów, nie tylko humanistycznych, ale też informatycznych.Są świetnie przygotowani, aby stać się przewodnikami młodzieży zarówno po świecie kultury, jak i cyfrowych mediów.

NORMY
Nie istnieją żadne akty prawne określające normy zatrudnienia nauczycieli bibliotekarzy i czas pracy bibliotek.Ten fakt wykorzystują szukające oszczędności samorządy i coraz częściej ograniczają etaty bibliotekarzy, doprowadzając do sytuacji, w której uczniowie mogą korzystać ze szkolnej biblioteki tylko przez kilka godzin w tygodniu.

FINANSE
Za zapewnienie odpowiednich środków na finansowanie bibliotek szkolnych odpowiadają dyrektorzy szkół. Biblioteki stanowią tylko jedną z wielu pozycji w szkolnym budżecie i otrzymują na swoją działalność niewielkie kwoty, niewystarczające nawet na zakup podstawowych lektur.
Do roku 2015 biblioteki szkolne w Polsce nie były objęte żadnymi programami rządowymi, czy też pomocą organizacji pozarządowych, które pozwoliłyby na wymianę przestarzałych księgozbiorów, uzupełnienie zbiorów o multimedia, modernizację pomieszczeń czy zakup nowoczesnego sprzętu (komputerów, projektorów multimedialnych).
Zabiegi bibliotekarzy szkolnych doprowadziły do włączenia naszych bibliotek do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.
Przede wszystkim jednak musimy liczyć na własną zaradność i pomysłowość w zdobywaniu środków na zakup nowości, organizację konkursów i imprez czytelniczych.