14 marca 2017

Odpowiedź MEN

Redakcja "Bibliotek Szkolnych Online" otrzymała dzisiaj odpowiedź na pismo wystosowane do Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie planowanych zmian w systemie wynagradzania nauczycieli.
Poniżej podajemy treść listu, przysłanego na nasz adres przez Panią Justynę Sadlak z Biura Prasowego MEN.

Szanowni Państwo
Nieprawda. Obecnie toczące się prace nad zmianami sposobu finansowania zadań oświatowych nie powodują wyłączenia finansowania nauczycieli bibliotekarzy. Nowa koncepcja finansowania opiera się na tej samej co dotychczas puli środków w systemie i nie może tym samym spowodować zmniejszenia się finansowania w skali całego systemu.
Środki na wynagrodzenia nauczycieli w tym również nauczycieli bibliotekarzy zabezpieczone są w dochodach Jednostek Samorządu Terytorialnego. Głównym źródłem dochodów JST jest subwencja oświatowa. W subwencji oświatowej uwzględnia się i nadal będzie się uwzględniało wynagrodzenia nauczyciel w tym również wynagrodzenia nauczycieli bibliotekarzy.
 

W przedstawionej przez MEN nowej propozycji podziału części oświatowej subwencji ogólnej uwzględniony został jako jeden z elementów składowych komponent finansowania na oddział, który dotychczas nie był uwzględniany w algorytmie podziału. Pomysł finansowania w ramach tego komponentu polega na uwzględnieniu w pewnej części kosztów wynagrodzeń nauczycieli wynikających z ramowych planów nauczania. Oprócz komponentu finansowania na oddział w algorytmie znajda się jeszcze inne elementy, tj. dodatkowa subwencja na oddział, podstawowa subwencja na ucznia, dodatkowa subwencja na ucznia. W ramach środków naliczonych tymi komponentami możliwe będzie finansowanie innych zadań oświatowych w tym również wynagrodzeń nauczycieli bibliotekarzy, pedagogów, psychologów, itp. ale i też wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych.

Oceniając obecne prace nad zmianą systemu finansowania należy mieć na uwadze ich roboczy charakter. Przedstawiane w ramach prekonsultacji materiały są propozycjami do dyskusji, w celu wypracowania jak najlepszych rozwiązań. Na spotkaniach grupy roboczej propozycje zmian są szeroko omawiane i konsultowane po to, aby pobieżna analiza materiałów nie powodowała wyciągania zbyt pochopnych wniosków. Intencją zaś samych propozycji jest podział środków w sposób bardziej dostosowany do realizowanych zadań.
Z poważaniem
Justyna Sadlak